• 0730.083.881 / 0264.439.043 / Bilete: 0799.600.900
Teodora Enache & Theodosii Spassov
13 Iun 2015

Teodora Enache & Theodosii Spassov

Opera Maghiară Cluj-Napoca / Kolozsvári Magyar Opera